info@realstarhotel.com Tel : +90 (212) 588 11 21 - 22 - 25 - 26
Fax : +90 (212) 588 11 23
Saat : 21:33

ISTANBUL

Topkap? Saray?

Yürüyerek 10 dk.

Topkap? Saray? (Osmanl? Türk?esi: ?????? ?????), ?stanbul Sarayburnu'nda, Osmanl? ?mparatorlu?u'nun 600 y?ll?k tarihinin 400 y?l? boyunca, devletin idare merkezi olarak kullan?lan ve ...

Kapal? ?ar??

Yürüyerek 2 dk.

Kapal??ar??, ?stanbul kentinin merkezinde Beyaz?t, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortas?nda yer alan dünyan?n en büyük ?ar??s? ve en eski kapal? ?ar??lar?ndan biridir.

Ayasofya

Yürüyerek 10 dk.

1453 y?l?nda ?stanbul'un Osmanl? taraf?ndan al?nmas?ndan sonra, Fatih Sultan Mehmet taraf?ndan camiye d?nü?türülmü?tür. 1935 y?l?ndan beri ise müze olarak hizmet vermektedir...

Sultan Ahmet Camii

Yürüyerek 10 Dk.

Sultan Ahmet Camii, 1609-1616 y?llar? aras?nda Osmanl? Padi?ah? I. Ahmed taraf?ndan ?stanbul'daki tarih? yar?madada, Mimar Sedefkar Mehmet A?a'ya yapt?r?lm??t?r...

Yerebatan Sarn???

Yürüyerek 5 dk.

Yerebatan Sarn?c? ?stanbul'daki en büyük kapal? sarn??t?r. Ayasofya binas?n?n bat?s?ndaki kü?ük binadan girilir. Sütun orman? g?rünümündeki mekan?n tavan? tu?la ?rülü, ?apraz tonozludur...

Arkeoloji Müzesi

Yürüyerek 10 Dk.

?stanbul Arkeoloji Müzesi, ?e?itli kültürlere ait bir milyonu a?k?n eserle, dünyan?n en büyük müzeleri aras?ndad?r. Türkiye'nin müze olarak in?a edilen en eski binas?d?r

CNR Fuar Merkezi

Fuarc?l???n ülkemizde modern bir kimlik kazanmas? ve küresel vizyonda s?z sahibi olmas? amac?yla 1985 y?l?ndan bu tag heuer replica watches yana fuarc?l?k alan?nda hizmet veriyoruz. Türkiye'nin i? ve d?? ticaretinin art?r?lmas? amac?yla 50'?n üzerinde sekt?rün temsilcilerini hedef pazar al?c?lar?yla bulu?turdu?umuz fuarlar?m?z, her y?l binlerce kat?l?mc?y? yüzbinlerce ziyaret?i ile bir araya getirmektedir.